یکی از گروه‌های که ارتباط منسجم و قابل اعتنایی دارند. دیپلمهای سال ۱۳۵۵ هستند. ایشان ضمن گردهمایی مستمر با هم به طور منظم یادگاریهای مختلفی نیز برای خودشان تولید و استفاده میکنند. از جمله اقدامات ایشان جشن ۴۰ سالگی فارغ التحصیلی ایشان در سال ۱۳۹۵ است.