فرهاد مهران   وی تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در تهران و مدرسه "البرز" به اتمام رسانید. از دانشگاه "هاروارد" درجه دکترای آمار گرفت و به استخدام سازمان ملل متحد درآمد و رییس آمار در دفتر بین­المللی کارسازان ملل متحد در "ژنو" گردید. دکتر "فرهاد مهران" دو دختر به نام­های "هاله" و "افسانه" دارد که تحصیلات خود را در دانشگاه­های معروف به اتمام رسانده­اند.