آقاي دكتر منوچهر قاروني در سال 1328 در شهر تهران متولد شد. ايشان تحصيلات متوسطه را در دبيرستان البرز آغاز نمود و در سال 1346 موفق به اخذ مدرك ديپلم گرديد. تحصيلات عالي خود را در سال 1347 در رشته پزشكي دانشكدة پزشكي دانشگاه تهران آغاز كرد و در سال 1354 فارغ‌التحصيل شد. وي در سال 1360 موفق به اخذ درجة تخصصي در رشتة قلب از دانشكدة پزشكي دانشگاه تهران گرديد. سپس تحصيلات فوق‌تخصص خود را در رشتة آنژيوگرافي دانشگاه علوم پزشكي تهران بيمارستان امام در سال 1362 به پايان رساند. ايشان اكنون به عنوان عضو هيئت علمي و استاد گروه قلب و عروق در بخش قلب و عروق بيمارستان اميراعلم مشغول به كار مي‌باشند.
سمت های اجرائی (گذشته تاکنون)
1- عضو كميسيون پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهر ان 2- عضو كميسيون بيماريهاي واگيردار وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي 3- مشاور علمی صدا و سيما 4- كارشناس سالمندان و معلولين (بانوان نيكوكار) 5- كارشناس عالي دادگاه‌هاي بدوي و عالي نظام پزشكي 6- كارشناس عالي دادگاه‌هاي پزشكي قانوني 7- كارشناس عالي دادگاه‌هاي بدوي و عالي دادگستري 8- رئيس بخش داخلي و قلب بيمارستان اميراعلم از سال 72-1365 9- رئيس بيمارستان اميراعلم از سال 76-1372 ، 10-عضو مو لفين وهيئت تحليليه مجله دانشكده پزشكي شهيد بهشتي 11-كنفرانسها.شركت وسخنراني در 30كنفرانس 12-عضوهيئت تحليليه مجله گياهان داروئي .13-تدريس دردانشگاه علوم پزشگي تهران14دانشكده پيراپزشكي تدريس15دانشكده دارو سازي تهران 16تدريس قلب پزشگان بيهوشي وهوشبري 17شركت وتدريس دربيش از30باز آموزي18-نو یسنده وبیش گفتار10جلد کتاب19-پایان نامه ها به تعداد750جلد 20-تدریس دانشجویان مامائی 21-تدریس دانشکده پیراپزشگی استخدام رسمی تمام وقت .کارشناس کمسیو نهای مشورتی تخصصی سال 21/4/72تا کنون.فدراسیون پزشکی ورزشی .عضو شورای علمی سال 6/9/72تا کنون استاد ارجمند جناب آقای دکتر منو چهر قارونی جا یگاه ومنزلت ولای جامعه پزشکی ایران مرهون همکارانی است که با تز یین سرمایه دانش . مهارت.تجربه وتخصص پزشکی به گوهرارزشهای معنوی و پا یبندی به اصول اخلاق درطول تا ریخ همواره پیشگامان تو سعه این سامان ومایه مباهات هم میهنان بوده اند .تلاشهای معنوی فرهیختگان در صیا نت ازشان ومنزلت واعتبارو معنو یت پزشکی رعایت حقوق متقابل بیمار و پزشک کشف حقیقت و بسط عدالت مایه عزت و عظمت ایران عزیز می با شد.