با کمک این لینک میتوانید به سایت قدیم مراجعه کنید. در این سایت بخشی دارد که امکان جست و جوی فارغ التحصیلان وجودداردالبته نه همه ایشان بلکه تعدادی که تا سال ۹۳ فرم پر کرده اند در این پایگاه داده موجود است.

نشانی وبگاه قدیم: http://qavami.ir/alborz