در این صفحه در خصوص تاریخ مدرسه سازی در ایران نکات جالبی تقدیم خوانندگان خواهد شد.

 

 

برخی مطالب جالب در خصوص تاریخ مدرسه سازی در ایران:

فلسفه نام گذاری خیابان جردن تهران (آفریقای قبلی و نلسون ماندلای فعلی)