"من میلیونر هستم، زیرا هزارها فرزند دارم که هر کدام

برای من، برای ایران و برای دنیا

میلیون‌ها ارزش دارند."

 دکتر ساموئل مارتین جردن

***

نام بردن ازالبرزیها به سبب فراوانی و نام آوران ایشان بسیار دشوار است.  از این رو در این صفحه به جای معرفی فرد فرد این بزرگوارن به ذکر مطالب خواندنی از ایشان و سوابق و افتخارات ایشان به صورت پیوسته پرداخته ایم و معرفی یکان یکان ایشان در صفحه دیگری  (معرفی البرزیها) انجام شده است.

موسسان، همکاران، مدیران، آموزگاران، دانش آموزان و دانش آموختگان البرز، همگی البرزی هستند که انتخاب مشهورترها از یک زاویه بسیار آسان است اما از نگاهی دیگر بسیار افراد اثرگذار و خاص بوده اند که شاید در سطح ژورنالیسم و عوام شناخته شده نیستند. از سویی پیوند ویژه، معنی دار و تاریخ این دبیرستان با دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه تهران و دانشگاه پلیتکنیک ( و همچنین تا حدی دانشگاه شهید بهشتی) سبب شده است بخش قابل توجهی از بزرگان دانش و فرهنگ و فن ایران زمین، البرزی باشند.

البرز یک هویت ملی است. هویتی که باید قدرش را شناخت و ارج نهاد. هر آنچه اسباب پیشرفت و بزرگواری کشور عزیزمان را فراهم آورد باید نزد ما ارزشمند باشد و نسبت به آن حساسیت داشته باشیم تا باشد و بماند  و ماندگار شود؛ چنانکه:

شکر نعمت، نعمتت افزون کند                                  کفر نعمت، از کفت بیرون کند

همچنین توجه به شایستگی و بزرگی آنچه واقعاً شایسته و بزرگ است بر هر گونه تلاش و کوشش برای ساختن مانند آن انگیزه ساز و مشوق است. اگر چنین نباشد یاد این شعر خواهیم افتاد که:

خار بی معنی، خزان خواهد، خزان                   تا زند پهلوی خود با گلستان

زندگی نامه ای دیگر از دکتر مجتهدی به همراه شعر آقای ادیب برومند

فیلمی درباره البرز (در گردهمایی مرتبط با بازسازی خانه دکتر جردن و ایجاد خانه البرز نمایش داده شد.)

خاطرات و یادمانها: خاطرات همایون کاتوزیان

برنامه های فارغ التحصیلان سال ۱۳۵۵