مواردی که ضروری است با واژه اجباری مشخص شده است اما برای تحقق اهداف جامعه خواهشمند است همه فیلدها را تکمیل فرمایید. فقط کافی است تکمیل کنید و دکمه ارسال را بزنید و نیازی به چک مجدد نیست و همچنین پیام خاصی ندارد. اطلاعات با زدن دکمه ارسال ذخیره میشود. (هم افزایی علمی و کاری، توسعه برند و هویت البرز و البرزیها و ارتباط دوستانه همکلاسیها و هم مدرسه ای ها از جمله اهداف جامعه است)


 فرم عضویت
 نام(اجباری) :
 نام خانوادگی (اجباری) :
 نام پدر :
 شماره شناسنامه :
 سال ورود به البرز(اجباری) :
 سال خروج از البرز(اجباری) :
 شماره تماس اصلی(اجباری) :
 موبایل :
 شماره محل کار :
 ایمیل عمومی (اجباری) :
 ایمیل کاری :
 کشور محل زندگی :
 آیا دیپلم خود را از البرز گرفتید؟(اجباری) :بله
نه
 شماره برای فکس :
 نشانی برای نامه :
 دانشگاه / محل تحصیل1 :
 مدرک تحصیلی 1 :
 رشته 1 :
 دانشگاه / محل تحصیل 2 :
 مدرک تحصیلی 2 :
 رشته تخصصی 2 :
 دانشگاه / محل تحصیل 3 :
 مدرک تحصیلی 3 :
 رشته تخصصی 3 :
 شرح تخصصها و مهارت :
 شرح شغل یا زمینه های فعالیت :
 شرح افتخارات علمی و کاری :
 اگر خارج زندگی میکنید از چه سالی خارج بوده اید؟ :
 اگر مجدد به ایران برگشتید چه سالی بوده است؟ :
 علاقه برای همکاری با مدرسه یا جامعه :
 نام سه البرزی دیگر به همراه اطلاعات تماس :