برای موثر شدن یک پدیده بایستی همه عوامل با هم جور شوند:

مدیر شایسته

امکانات مناسب (‌در خصوص البرز بارزترین آن معماری است)

انسانهای فرهیخته

 و البرز یکی از این فرصتهای تاریخی برای توسعه ایران بود و هنوز نیز هست. باید آگاهانه و مسوولانه به آن توجه کرد.

همکاری در استقرار مکان جدید جامعه فارغ التحصیلان البرز

مکان جدید جامعه، در محل ساختمان کتابخانه و آزمایشگاه ها که مکانی مناسب برای جامعه است نیاز همکاری البرزیهای عزیز دارد. با توجه سازوکار ذیحسابی و بازرسی کلیه دریافتها و هزینه ها به طور کامل گزارش میشود؛ لذا از البرزیهای عزیز تقاضا دارد حسب اختیار خود نسبت به پرداخت مبالغ ریالی اقدام فرمایند. 

 حساب جامعه نزد بانک کارافرین با عنوان "جامعه فارغ التحصیلان دبیرستان البرز"به شماره 0100010326001 است. با توجه به غیرانتفاعی بودن جامعه  و رسالت اصلی آن که حفظ برند البرز و ثبات هویت فارغ التحصیلان است امکان درآمدزایی مستقیم طبق اساسنامه ندارد لذا حق عضویت البرزیها و همچنین کمکهای ایشان برای استقرار مکان مناسب در شأن جامعه بسیار مهم است.